دعا در عرفات - وب سایت شخصی حبیب الله یوسفی

دعا در عرفاتسر گرم دعاییم خدا ، روح دعا کو... هسبند همه جمع خدا ، صاحب ما کو. اندر عرف به ذکرت همه مشغول... پس طالب خون شهدا سرور ما کو . عرفاتیم ،الهی قلب عرفانی بده ... دیده دیدار مهدی ، صاحب زمای بده. بکن توبه ما قبول و نما پاکم از هر گناه.... ز رحمت نما سوی این جمع محزون نگاه. نگاهی که چون برف آبم کند ..... به راه حقیقت مجابم کند . که جز تو نگردم مطیع کسی... شوی مونسم در شب بی کسی. خدایا حبیب تو و غاافلم ... بده از کرم ز این سفر حاصلم . مرانی مرا از درت بی ثمر .... به مبعوث آخر و خیرالبشر.