دعا در عرفات (2) - وب سایت شخصی حبیب الله یوسفی

دعا در عرفات (2)عرفات 
عرفه آمد ومن از همه جا بی خبرم.. با نگاهی به خودم من زخودم هم خجلم. خجل از روی تو واز عمل خیش منم... کرمی ،مرحمتی،سایل درویش منم. گر دراینجا ز در خانه برانی یم باز... به کجا روی کنم ،باکه کنم راز و نباز .