شب جمعه - وب سایت شخصی حبیب الله یوسفی

شب جمعهاز کنار کعبه 
شب جمعه در رحمت بود باز... اگر داری تو حال و میل پرواز .. بزن پر با دلت تا گرد کعبه... چو مولا کن ندا یا ربه ربه .. که لطفش هر کجا باشی نصیب است... نصیب هر بد و خوب و حبیب است.. منم اینجا دعا گوی تو هستم ... کنار کعبه با قلب شکسته .. خدایا کن قبول از بنده ی خود.. که عمری هست او شرمنده ی خود... به حق مصطفی وآل پاکش... حسین سر جدای چاک چاکش ..