سبک زندگی اسلامی - وب سایت شخصی حبیب الله یوسفی
سبک زندگی اسلامی (6)

سبک زندگی اسلامی (6)

صله ارحام در قرآن و روایات  بسمه تعالی سبک زندگی اسلامی (6) صله ارحام یکی دیگر از سفارشات قرآن کریم ✳صله رحم ✳است. صله رحم به معنی پیوند و ارتباط همراه با احسان ونیکی با خویشاوندان و اقوام است و در مقابل آن قطع رحم به معنی بریدن و دوری و بدی کردن به خویشاوندان است. قرآن کریم در

ادامه مطلب
سبک زندگی اسلامی (2)

سبک زندگی اسلامی (2)

قرآن و اندیشه گری  سبک زندگی اسلامی 2 در چه اموری باید اندیشه کرد ؟؟؟ قرآن و اندیشه گری: اندیشه گری و تفکر کار بزرگی است که از هر عبادتی بهتراست ، پیامبر اکرم (ص) دربیان شیوایی فرمودند :"یک ساعت تفکر از هفتاد سال عبادت بهتراست." اما اینکه به چه چیزی بیاندیشیم؟ قرآن کریم در

ادامه مطلب